Wijziging van Drank en Horecawet naar Alcoholwet m.i.v. 1juli 2021

Naast de wijziging in naam is het voor de organisatoren belangrijk om te weten dat wederverkoop van alcohol aan minderjarigen nu strafbaar is voor organisator, doorverkoper boven de 18 en de minderjarige.

Goed om te weten:

 • Voor een ontheffing op de Alcoholwet moet een leidinggevende moet ten minste 21 jaar zijn en verandert de leidinggevende is er een nieuwe ontheffing nodig.
 • Met een ontheffing mag alleen op locatie zwak alcoholische drank (tot 15% alcohol) worden geschonken.
 • De ontheffing kan alleen voor maximaal 12 aaneengesloten dagen verleend worden.
 • De ontheffing wordt niet verstrekt als er aanwijzingen zijn dat de openbare orde en veiligheid of zedelijkheid in het geding komen.
 • Bij de aanvraag voor de ontheffing moet worden aangegeven op welke plaats en voor hoe lang er alcohol wordt geschonken.
 • De ontheffing is alleen geldig op de dagen dat het evenement plaatsvindt.

Drank- en horecawet

De Drank- en Horecawet (DHW) geeft regels voor de verstrekking van alcoholhoudende drank in Nederland. Op evenementen wordt vaak alcoholhoudende drank verstrekt, veel bepalingen uit de wet zijn dan ook op evenementen van toepassing. Sinds 1 januari 2014 geldt “geen alcohol onder 18 jaar”. Kinderen of jongeren onder 18 jaar mogen geen alcohol kopen, consumeren of bij zich dragen en daarbij zijn zowel jongere als verstrekker strafbaar. Ook tijdens evenementen moeten bezoeker en organisator zich hieraan houden. Elke gemeente moet een Preventie- en handhavingsplan maken. Volgens de DHW moet het plan op 1 juli 2014 zijn vastgesteld door de raad. Om duidelijkheid te scheppen over alles wat hieromtrent speelt, heeft de Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM), de brancheorganisatie voor de evenementenbranche, deze Handreiking gemaakt. Een gemeente kan in zijn Preventie- en handhavingsplan met betrekking tot het onderdeel evenementen volstaan met het verwijzen naar deze Handreiking. In de Handreiking zijn de voorstellen van de campagne “Nix <18” die toepasbaar zijn op evenementen meegenomen.

 

Betrokken partijen

 • Bij het beoordelen wie wat moet doen op en rond een evenement, moet rekening gehouden worden met verschillende rollen.
 • De organisator is de aanvrager van de evenementenvergunning, verkoopt kaartjes of vraagt op een andere wijze mogelijke bezoekers om te komen.
 • De organisator kan eventueel een derde partij inhuren om voor hem de “natte” horeca op het evenement te regelen.
 • Er is een partij op wiens naam de vergunning DHW of Ontheffing art 35 DHW staat of moet komen te staan. Dat kan de organisator zelf zijn, maar het kan ook een andere partij betreffen.
 • Er kan sprake zijn van een uitzendbureau dat horecapersoneel levert.
 • Er is barpersoneel. Soms in dienst van de organisator, soms in dienst van een andere partij, vaak geleverd door een uitzendorganisatie.
 • De gemeente heeft een rol als verlener van de evenementenvergunning, de DHW-vergunning, als art 35 DHW ontheffingverlener, en als handhaver.

Regelgeving

Er zijn verschillende regels waar we ons aan moeten houden als we alcohol schenken. Deze regels gaan over:
– de leeftijdsgrens naleven en wederverstrekking voorkomen;
– niet schenken aan dronken personen.

Iedereen die alcohol verstrekt dient te weten:

 • welke regels er gelden over alcoholverstrekking.
 • wat de risico’s van onverantwoord alcoholgebruik zijn.
 • hoe je kunt reageren in lastige situaties.
 • hoe je kunt voorkomen dat minderjarigen en dronken personen alcohol krijgen.
 • dat je er niet alleen voor staat; je kunt collega’s en je leidinggevende erbij betrekken.

Ministerie van Volksgezondheid en Horeca Nederland bieden een GRATIS e-learning waar je je certificaat Verantwoord Alcohol Schenken kan halen.

Sociale Hygiëne

Schenk je alcoholhoudende dranken in een horecabedrijf of op een evenement? Dan ben je verplicht je te houden aan de Drank- en Horecawet. Dit betekent dat je leidinggevende of jijzelf in het bezit moet zijn van de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne. Daarnaast is inschrijving in het Register noodzakelijk, omdat werkgevers en overheidsinstanties zo kunnen controleren of je beschikt over voldoende kennis van en inzicht in sociale hygiëne. Wanneer je bent geslaagd voor het SVH examen Sociale Hygiëne word je automatisch in het Register bijgeschreven. Je ontvangt dan bij je SVH Diploma Sociale Hygiëne direct de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne. Meer informatie vind je bij SVH.