Verkeersplan

Verkeersplan opstellen bij uw aanvraag om een evenementenvergunning of de melding van een evenement!

1)Verkeersmaatregelen : gaat u tijdens uw evenement wegen afsluiten, Verkeersregelaars plaatsen of heeft uw evenement een hoog bezoekersaantal? Dan zult u een verkeersplan en verkeerstekening bij moeten sluiten. Hieronder is onder het kopje
verkeersplan en verkeerstekening vermeld wat er in deze documenten moet staan.
2) Routekaart : gaat u een evenement organiseren waarbij de deelnemers een route over de weg moeten volgen? Dan moet u een routekaart bij sluiten met daarop aangegeven de tijdstippen waarop de deelnemers bepaalde punten op de route passeren.

Verkeersplan en verkeerstekening

Evenementen kunnen door hun omvang en inhoud veel invloed hebben op het verkeer. Daarom moet bij evenementen een verkeersplan worden opgesteld, met daarbij ook een verkeerstekening. Dit heeft tot doel om de bezoekers/deelnemersstromen te regelen en de overlast voor bedrijven, bewoners en de overige weggebruikers zo veel mogelijk te beperken.

De volgende onderdelen moeten worden ingeleverd bij het afsluiten van wegen en parkeervoorzieningen i.v.m. een evenement
A. Verkeersplan
B. Verkeerstekening

AD A. verkeersplan
In het verkeersplan dienen de volgende aspecten te worden uitgewerkt/beschreven:

1)Bezoekers/deelnemers evenement
– Geef aan op welke wijze bezoekers/deelnemers naar het evenement komen (auto, fiets, openbaar vervoer, te voet). Maak hiervan ook een verdeling in percentages;
– Geef aan of het gebruik van bepaalde vervoersmiddelen wordt gestimuleerd en op welke wijze;
– Geef de aan- en afvoerroutes aan voor bezoekers/deelnemers/organisatie (bevoorrading).
Wenselijk is om voertuigen van fietsers en voetgangers te scheiden zodat menging van deze verkeersstromen voorkomen wordt.

2) Afsluitingen en omleiding
– Geef aan of er gebruik gemaakt gaat worden van de rijbaan en/of parkeerruimte;
– Geef aan welke weg(en) en/of parkeerruimte moeten worden afgesloten voor verkeer en op welke data en tijdstippen (houd rekening met op- en afbouwen);
– Geef aan hoe de omleidingsroute voor het (doorgaand) verkeer loopt (indien wegen worden
afgesloten).

3) Overige verkeersmaatregelen
– Geef aan op welke wegen overige verkeersmaatregelen dienen te worden getroffen, denk aan:
– Parkeer- en stopverbod;
– Éénrichtingsverkeer;
– Snelheidsbeperking;
– Bewegwijzering.

– Geef aan of en op welke wegen de inzet van Verkeersregelaars noodzakelijk is (inclusief data en
tijden). De organisatie dient zorg te dragen voor voldoende Verkeersregelaars. De politie bepaald uiteindelijk in overleg de plaatsen en het aantal Verkeersregelaars. Verkeersregelaars dienen, voordat zij kunnen worden aangesteld door de wegbeheerder, een instructie te volgen. De organisatie dient zorg te dragen dat hun Verkeersregelaars de instructie hebben gevolgd. De organisatie dient zorg te dragen dat de juiste wettelijk verplichte kleding voor Verkeersregelaars gedragen wordt. De organisatie dient alle Verkeersregelaars te verzekeren tegen risicoaansprakelijkheid.
Meer informatie is te vinden op: https://www.verkeersregelaarsexamen.nl

4) Parkeren
– Geef aan welke parkeergelegenheden voor auto’s beschikbaar zijn en hoeveel;
– Geef de locaties en aantallen aan van de fietsparkeergelegenheden.

5) Calamiteitenroutes en bereikbaarheid hulpdiensten
– Geef aan wat de calamiteitenroutes zijn van de brandweer, ambulance en politie.
Gedurende uw evenement dient u bij straatafsluitingen steeds een vrije doorgang te garanderen, vrij van obstakels over een breedte van 3,5 meter

6) Verkeersvoorlichting
– Geef aan hoe deelnemers, bewoners/bedrijven en bezoekers voorgelicht worden over stremmingen, parkeerfaciliteiten en andere verkeersmaatregelen; (bijvoorbeeld met vooraankondigingsborden)
– Geef aan welke informatie wordt gecommuniceerd en van welke communicatiemiddelen gebruik wordt gemaakt.

7) Plaatsen/verwijderen borden:
1) wanneer worden de borden geplaatst en verwijderd?
2) wie gaat de borden plaatsen?
3) worden er ook borden geplaatst langs een provinciale weg of Rijksweg? Wanneer dit het geval is, is er ontheffing aangevraagd bij de provincie en/of Rijkswaterstaat?
4) zijn er ook afzettingen van provinciale wegen of Rijkswegen nodig? Heeft de provincie/Rijkswaterstaat toestemming verleend?
Voor diverse verkeersborden en afsluitingen moeten verkeersbesluiten genomen worden, dus de verkeersplannen dienen op tijd ingeleverd te worden om aan de termijnen te voldoen.

8) Kosten plaatsing/verwijdering bebording
De kosten van plaatsing en verwijdering van de bebording zijn voor rekening van de aanvrager. De bebording dient voor de verkeersveiligheid geplaatst te zijn conform en te voldoen aan de wettelijke eisen volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer).
Hierin zijn voor de verkeersveiligheid wettelijke eisen gesteld t.a.v. zichtbaarheid van de borden (grootte letters, reflectie van de borden) en o.a. afstand tot de rijbaan en minimale hoogtes van borden. Geplaatste parkeerverwijzingen en overige tekstaanduidingen dienen uitgevoerd te worden volgens de landelijke richtlijnen conform CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Weg – en Waterbouw) publicatie 96b (Handboek wegafzettingen op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom 96b) en publicatie 265 (Verkeersmaatregelen bij Evenementen)

AD B. Verkeerstekening
Deze dient op een duidelijke ondergrond met duidelijk zichtbaar de straatnamen opgemaakt te worden.

Bureaus gespecialiseerd in verkeersplannen kunnen een organisaties hierin adviseren.
De gemeente of politie maakt zelf geen verkeersplannen voor evenementen.
Organisaties moeten zelf met een plan te komen.
De gemeente en de politie toetst deze vervolgens.
Hoe beter en zorgvuldiger het verkeersplan is hoe sneller en eenvoudiger de evenementenaanvraag zal verlopen.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het evenemententerrein is van groot belang voor de hulpdiensten om in geval van een incident op te kunnen treden. Als de bereikbaarheid van het evenement niet geborgd is kan de incidentbestrijding moeizaam op gang komen waardoor de kans op escalatie (bijvoorbeeld branduitbreiding) groot is.

  • Onderstaande praktische handvaten kunnen helpen:
  • De minimale doorrij-breedte voor hulpdiensten is 3,5 meter.
  • De minimale vrije doorrijhoogte voor hulpdiensten is 4,2 meter.
  • Houd voldoende ruimte in de bochten voor brandweervoertuigen, let daarbij ook op luifels of andere obstakels in de weg.
  • Leg rijplaten neer wanneer er sprake is van een zachte ondergrond, zodat de voertuigen zich niet vastrijden.
  • Als een straat moet worden geblokkeerd, gebeurt dit in overleg (voorkomen is beter).
  • Objecten zijn tot minimaal 40 meter benaderbaar voor brandweervoertuigen.
  • Afsluitingen moet snel weggehaald kunnen worden of er moet iemand (hekbewaarder) bij staan.
  • Uitgangen en nooduitgangen van winkels, cafés en dergelijke moeten vrij blijven.Kijk hierbij goed naar de omgeving en het gebied en leef je hierbij in in de situatie en het scenario, bijvoorbeeld een brand op het evenement.

Zie ook de handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid.